ZMLUVNÉ PODMIENKY („ZP“) (ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK/ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE)

KLIKNUTÍM NA MOŽNOSŤ „SÚHLASÍM“ NIŽŠIE SÚHLASÍTE S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, KTORÉ VÁS PRÁVNE ZAVÄZUJÚ.

AK S NIMI NESÚHLASÍTE ALEBO ICH NEMÔŽETE DODRŽIAVAŤ, NEMÔŽETE SI STIAHNUŤ ALEBO MUSÍTE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR.

 1. KTO SME A ČO TÁTO DOHODA PREDSTAVUJE
  1. My, spoločnosť Shire Plc. (ďalej v tomto dokumente uvádzaná ako: „spoločnosť Shire“, „naša/naše/náš“ alebo „nás/nám“), sme vyvinuli softvér mobilnej aplikácie, ktorý prostredníctvom online webového portálu umožňuje pacientom s hemofíliou monitorovať svoje infúzie liekov, krvácanie vrátane ročnej miery krvácania (ABR), harmonogram dávkovania infúzií a liečebný režim súvisiaci s týmto ochorením a zdieľať tieto údaje s vami, ich zdravotníckym pracovníkom (ZP) alebo zdravotníckym zariadením (ZZ), ak sa tak rozhodnú.
  2. Ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami, kliknutím na možnosť „SÚHLASÍM“ získate celosvetovú, nevýhradnú a časovo ohraničenú licenciu na používanie nášho internetového portálu Zero Bleeds [https://www.zerobleeds.sk] (alebo vášho regionálneho ekvivalentu) (softvér) bezplatne, ktorý hosťuje a prevádzkuje spoločnosť ENSO Studios Pty Ltd (ENSO) alebo iný poskytovateľ služieb uvedený v Softvéri.
  3. Obsah zmluvných podmienok stanovuje platné právne podmienky, s ktorými ste súhlasili pri používaní softvéru.
 2. VYTVORENIE ÚČTU
  1. Našou úlohou je prizvať a spravovať zdravotnícke zariadenia v krajinách, v ktorých sa softvér používa. Nemáme prístup k osobným údajom pacienta, ale budeme mať plné administratívne oprávnenia k softvéru. Osobné údaje pacienta budú uložené v online softvérovej platforme webových služieb Amazon.
  2. Zdravotnícke zariadenie od nás získa prístup k softvéru na základe nášho pozvania pre jeden používateľský účet. Úlohou zdravotníckeho zariadenia je uľahčiť a riadiť zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorí sa zaregistrujú na používanie softvéru.
  3. Zdravotnícky pracovník získa prístup k softvéru na základe pozvania od zdravotníckeho zariadenia. Úlohou zdravotníckeho pracovníka je monitorovať ich osobné údaje zaznamenané v softvéri s cieľom poskytnúť lekársky pohľad.
  4. Ak sa pacient rozhodne ich zdieľať, k osobným údajom pacienta odoslaným prostredníctvom softvéru budete mať prístup iba vy, zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie. Vy ako zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie ste povinní zachovávať dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov pacienta a dodržiavať preferencie pacienta týkajúce sa zdieľania údajov a inak ich používať v súlade s platnými zákonmi a kódexmi správania.
 3. VAŠE ÚDAJE A VAŠE SÚKROMIE
  1. Ak ste zdravotnícky pracovník, spoločnosť Shire vám poskytne prístup k Softvéru ako používateľovi pridruženému k vášmu zdravotníckemu zariadeniu. Spracovanie údajov potrebných na poskytovanie tejto služby (t. j. vytváranie a správa používateľských účtov, zobrazovanie údajov o pacientoch a monitorovanie a správa používania softvéru) vykonáva spoločnosť Shire vo vašom mene (vo vzťahu k osobným informáciám používateľa) a v mene pacientov (vo vzťahu k informáciám o pacientovi) a v súlade so Zero Bleeds oznámením o ochrane súkromia. Naše oznámenie o ochrane súkromia tiež stanoví spôsoby, akými zhromažďujeme a používame technické údaje zo zariadenia, na ktorom vy a pacienti softvér používate.
  2. Spoločnosť Shire prijala opatrenia, ktoré považuje za vhodné alebo bežne používané pri zabezpečovaní bezpečnosti a dôvernosti všetkých informácií, ktoré vy alebo pacienti zadáte do softvéru. Upozorňujeme, že webové stránky ani internetové prenosy nikdy nie sú úplne súkromné alebo bezpečné a každá správa alebo informácie, ktoré pomocou Softvéru posielate, si môžu prečítať alebo zachytiť iné osoby, a to aj v prípade osobitného upozornenia, že konkrétny prenos je šifrovaný.
  3. Vy ako používateľ Softvéru zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho identifikátora používateľa a hesla. Zodpovedáte tiež za všetky použitia vášho identifikátora používateľa a hesla bez ohľadu na to, či ste ho autorizovali alebo nie.
 4. PODPORA SOFTVÉRU
  1. Pokyny pre používateľov a technická podpora - Ak máte otázky týkajúce sa používania softvéru alebo ak máte technické problémy s jeho používaním, pozrite si používateľskú príručku tu (https://www.zerobleeds.sk/about/support), kde nájdete miestne kontaktné údaje pre technickú podporu vo vašom regióne.
  2. Ako s vami budeme komunikovať – Ak vás budeme musieť kontaktovať, urobíme to prostredníctvom email s použitím kontaktných údajov, ktoré ste uviedli.
 5. VAŠE POVINNOSTI PRI SŤAHOVANÍ SOFTVÉRU
  1. Ak si sťahujete softvér alebo k ho inak otvárate prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, ktoré nie je vo vašom vlastníctve, musíte mať na to povolenie vlastníka. Za dodržiavanie týchto zmluvných podmienok budete zodpovedať bez ohľadu na to, či zariadenie vlastníte alebo nie.
  2. Dávame vám osobné právo softvér používať. Softvér nesmiete inak previesť na niekoho iného, či už za peniaze, za niečo iné ani zadarmo. Ak predávate zariadenie, na ktorom je nainštalovaný softvér, musíte ho z neho odstrániť.
 6. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA Všetky práva duševného vlastníctva k softvéru na celom svete patria nám a práva k softvéru sú licencované (nie predané) vám. Nemáte žiadne práva duševného vlastníctva k softvéru ani na softvér, okrem práva používať ich v súlade s týmito ZP.
 7. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
  1. Naša vám udelená licencia na používanie softvéru, ako je uvedené v týchto ZP, je podmienená tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a kódexy správania vo svojej krajine, ktorými sa riadi ich používanie, a nebudete:
   1. ich od nás kopírovať, prenajímať, poskytovať sublicencie, požičiavať, poskytovať ani inak sprístupňovať v akejkoľvek forme, úplne alebo čiastočne akejkoľvek osobe. Môžete si však vytlačiť a stiahnuť si kópie materiálov zo softvéru na osobnú potrebu, ako referenciu pre iných zdravotníckych pracovníkov alebo zdravotnícke zariadenia alebo ako referenciu pre svojich pacientov;
   2. prekladať, zlučovať, prispôsobovať, obmieňať, meniť ani upravovať vcelku či akúkoľvek ich časť, ani povoľovať ich kombináciu alebo začlenenie vcelku či ich časti do iných programov, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na ich použitie na zariadeniach, ako to povoľujú tieto zmluvné podmienky;
   3. demontovať, dekompilovať, robiť spätnú analýzu ani vytvárať odvodené diela založené na ich celku alebo časti;
   4. ich používať nezákonným spôsobom, na žiadny nezákonný účel ani spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, ani konať podvodne alebo zlomyseľne, napríklad hacknutím či vložením škodlivého kódu, ako sú vírusy alebo škodlivé údaje, do nich alebo akéhokoľvek operačného systému;
   5. porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva tretej strany v súvislosti s ich používaním (v rozsahu, v akom takéto používanie nie je licencované týmito zmluvnými podmienkami).
 8. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠU STRATU ALEBO ŠKODU
  1. Ak nedodržíme tieto ZP, nesieme voči vám zodpovednosť za nami spôsobené predvídateľné straty a škody – Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je buď zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase vášho súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami my aj vy vedeli, že k nej môže dôjsť.
  2. Nevylučujeme ani žiadnym spôsobom neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné – Patrí sem zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, agentov či subdodávateľov alebo za podvod či podvodné skreslenie.
  3. Ak sme zodpovední za škodu na vašom majetku – Ak poškodený digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí zariadenie alebo digitálny obsah, ktorý vám patrí, škodu buď napravíme alebo vám zaplatíme jej náhradu, ale len v minimálnom rozsahu, v akom to vyžadujú platné zákony vašej krajiny. Nebudeme však niesť zodpovednosť za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť, ak by ste postupovali podľa našich odporúčaní stiahnuť si a používať aktualizáciu softvéru, ktorá vám bola ponúknutá bezplatne, ani za škody, ktoré ste si spôsobili sami, vrátane napríklad nedodržiavaním inštalačných pokynov alebo nezavedením minimálnych systémových požiadaviek, ktoré sme vám odporučili.
  4. Nezodpovedáme za obchodné straty – softvér môžete používať len na obmedzené účely uvedené v týchto zmluvných podmienkach a nie na komerčné či obchodné účely ani na ďalší predaj. Preto voči vám nebudeme niesť zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo ani obchodných príležitostí.
  5. Nenesieme zodpovednosť za žiadne informácie poskytované softvérom - Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu softvérom poskytovaných informácií, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že takéto informácie sú presné, úplné alebo aktuálne.
 9. KEDY MÔŽEME ZRUŠIŤ VAŠE PRÁVA NA POUŽÍVANIE SOFTVÉRU
  1. Neručíme za to, že budeme softvér naďalej bez časového obmedzenia sprístupňovať, podporovať a/ani aktualizovať. Ak sa rozhodneme prestať ho sprístupňovať, podporovať a/alebo aktualizovať, budeme vás informovať s okolnostiam primeraným predstihom. Tým sa ukončí váš prístup k softvéru.
  2. Ak ste tieto zmluvné podmienky vážnym spôsobom porušili, vaše práva na používanie Softvéru môžeme kedykoľvek ukončiť tak, že vás budeme kontaktovať. Ak sa to, čo ste urobili, dá napraviť, poskytneme vám k tomu primeranú príležitosť. Ak zrušíme vaše práva na používanie softvéru,
   1. softvér musíte prestať používať.
   2. Softvér musíte vymazať alebo odstrániť zo všetkých zariadení, ktoré vlastníte, okamžite zničiť všetky kópie softvéru, ktorými disponujete, a potvrdiť nám, že ste to urobili.
   3. Diaľkovým prístupom do vašich zariadení z nich máme právo softvér odstrániť.
   4. Môžeme natrvalo odstrániť akékoľvek vaše osobné údaje alebo údaje vášho pacienta uložené v softvéri.
 10. PREVOD TEJTO ZMLUVY
  1. Naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok môžeme previesť na inú organizáciu. Ak k tomu dôjde, vždy vám to písomne oznámime a zabezpečíme, aby prevod neovplyvnil vaše práva vyplývajúce zo zmluvy.
  2. Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok môžete previesť na inú osobu len vtedy, ak s tým budeme písomne súhlasiť.
 11. ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY
  1. Táto zmluva nezakladá tretej strane právo na presadzovanie akejkoľvek podmienky tejto zmluvy.
  2. Každý z odsekov zmluvných podmienok funguje samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že je niektorý z nich nezákonný, zostávajúce odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
  3. Aj keby sme sa oneskorili pri uplatňovaní tejto zmluvy, stále ju môžeme uplatniť neskôr. Ak nebudeme okamžite trvať na tom, aby ste urobili čokoľvek, čo sa od vás vyžaduje v rámci týchto zmluvných podmienok, alebo ak sa oneskoríme s podniknutím krokov voči vám v súvislosti s porušením tejto zmluvy, neznamená to, že nemáte povinnosť to vykonať a nebráni nám to podniknúť kroky voči vám neskôr.
 12. PRÍSLUŠNÉ PLATNÉ ZÁKONY A SPORY
  1. Zmluvné podmienky a všetky sťažnosti, ktoré sa ich týkajú, sa budú riadiť platnými zákonmi.
  2. Ak existuje spor medzi nami a vami týkajúci sa zmluvných podmienok alebo softvéru, potom my a vy môžeme vyvinúť všetko primerané úsilie na dosiahnutie dohody ako záveru takéhoto sporu. V rozsahu povolenom príslušnými platnými zákonmi sa však všetky formálne riešenia sporov budú konať v [X].
 13. AKTUALIZÁCIA A ZMENY SOFTVÉRU
  1. Z času na čas môžeme softvér automaticky aktualizovať s cieľom zlepšiť výkon, obmeniť funkčnosť, zohľadniť zmeny operačného systému alebo riešiť bezpečnostné problémy. Prípadne vás môžeme požiadať o aktualizáciu softvéru z týchto dôvodov. Nemáme však žiadnu zákonnú povinnosť softvér aktualizovať.
  2. Ak sa rozhodnete neinštalovať takéto aktualizácie alebo sa odhlásiť z odberu automatických aktualizácií, je možné, že nebudete môcť pokračovať v používaní softvéru.
 14. ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK
  1. Možno budeme musieť zmeniť zmluvné podmienky tak, aby odrážali zmeny v zákonoch alebo osvedčené postupy, alebo aby pokryli ďalšie funkcie, ktoré zavádzame.
  2. Akúkoľvek zmenu vám vopred oznámime zaslaním email s podrobnosťami o zmene alebo oznámením zmeny prostredníctvom informačného automaticky otváraného okna pri ďalšom spustení softvéru.
  3. Ak oznámené zmeny neprijmete, softvér nebudete môcť naďalej používať.
© Takeda Pharmaceutical Company Limited 2024
Zero Bleeds Slovakia (en-US)
Terms of Use | Privacy Policy | Cookie Policy | Support